Start arrow Fundacja arrow - Pomoc - 1%
Mo瞠sz pom鏂 - 1% PDF Drukuj Email

Jak podarowa jeden procent w 2008 roku ?

 

Podmiotem przekazuj帷ym wp豉ty na rzecz organizacji po篡tku publicznego jest naczelnik urz璠u skarbowego.

     Na mocy art. 45 ust. 5c updof, na wniosek podatnika organ ten jest zobowi您ywany przekaza na rzecz jednej organizacji po篡tku publicznego kwot w wysoko軼i nie przekraczaj帷ej 1% podatku nale積ego wynikaj帷ego z zeznania podatkowego, po zaokr庵leniu do pe軟ych dziesi徠ek groszy w dó.

Z這瞠nie wniosku o wp豉t na rzecz opp oznacza podanie w zeznaniu:

  • nazwy organizacji po篡tku publicznego:
    Fundacja Stowarzyszenia Trze德o嗆 i Gospodarno嗆 pod wezwaniem Marka Aureliusza w Stalowej Woli
  • numeru wpisu do Krajowego Rejestru S康owego (art. 45 ust. 5d updof)
    0000165529

     Podatnik, chc帷 skorzysta w zeznaniu za 2007 r. z omawianej ulgi, powinien w nim wskaza naczelnikowi urz璠u skarbowego, na rzecz jakiej organizacji po篡tku publicznego i w jakiej wysoko軼i organ podatkowy ma dokona wp豉ty. Wp豉ta nie mo瞠 przekroczy 1% podatku nale積ego wynikaj帷ego z zeznania. Naczelnik zgodnie z wol podatnika obowi您any jest przekaza powy窺z kwot na rachunek bankowy organizacji po篡tku publicznego (po pomniejszeniu jej o koszty przelewu bankowego).

     Naczelnik urz璠u skarbowego dokonuje wp豉ty w terminie trzech miesi璚y od up造wu terminu dla z這瞠nia zeznania podatkowego pod warunkiem, 瞠 zeznanie zostanie z這穎ne przed up造wem terminu do jego z這瞠nia, tj. za 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. (art. 45 ust. 5e i 5f updof).

     O prawie do pomniejszenia podatku o wp豉ty na rzecz organizacji po篡tku publicznego nie decyduje termin dokonania wp豉ty, a termin z這瞠nia zeznania rocznego. Je瞠li podatnik z這篡 je w terminie, organ podatkowy zobowi您any jest na jego wniosek przekaza na rzecz organizacji okre郵on kwot, je瞠li natomiast zeznanie z這篡 po terminie, organ podatkowy nie przeka瞠 wnioskowanej kwoty.

     Podatnicy, którzy z braku znajomo軼i nowych zasad, dokonali po dniu 30 kwietnia 2007 r. wp豉ty na rzecz organizacji po篡tku publicznego z zamiarem pomniejszenia o ni podatku za 2007 r., nie b璠 mogli powy窺zej kwoty uwzgl璠ni.
Na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 1 pkt 9 updof mog j odliczy od dochodu, je瞠li spe軟ione zostan pozosta貫 przes豉nki warunkuj帷e odliczenie.

     Odliczeniu podlegaj tylko te wp豉ty, które dokonane zostan na rzecz organizacji wskazanych w obwieszczeniu, które w terminie do ko鎍a roku podatkowego minister w豉軼iwy do spraw zabezpieczenia spo貫cznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo軼i, obowi您any jest og這si w Dzienniku Urz璠owym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obwieszczenie to zawiera wykaz organizacji maj帷ych status organizacji po篡tku publicznego na dzie 30 listopada roku podatkowego. W wykazie tym nie uwzgl璠nia si organizacji prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz polegaj帷 na wytwarzaniu wyrobów przemys逝 elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak瞠 pozosta造ch wyrobów alkoholowych o zawarto軼i alkoholu powy瞠j 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia貫m tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

     O prawie do odliczenia decyduje obecnie to, czy dana organizacja zosta豉, czy nie zosta豉 uwzgl璠niona w wykazie. O tym z kolei przes康za status tej organizacji w dniu 30 listopada danego roku. Je瞠li organizacja powstanie np. w grudniu 2007 r., wówczas nie zostanie uwzgl璠niona w wykazie i podatnik nie b璠zie móg w zeznaniu za 2007 r. zadysponowa kwot darowizny na rzecz takiej organizacji.

 

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »