Start arrow Fundacja
Statut Fundacji PDF Drukuj Email
AKT USTANOWIENIA FUNDACJI

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1

WALDEMAR MAREK SZCZUKA o鈍iadcza, 瞠 ustanawia fundacj pod nazw „Fundacji Stowarzyszenia Trze德o嗆 i Gospodarno嗆 pod wezwaniem Marka Aureliusza” z siedzib w Stalowej Woli, zwanej dalej „fundacj”.

2

Fundacja uzyskuje osobowo嗆 prawn z chwil wpisania do Krajowego Rejestru S康owego.

 

3

Siedzib Fundacji jest miasto Stalowa Wola.

4

W豉軼iwym Ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Spo貫cznej.

5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

6

1. Terenem dzia豉nia Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla w豉軼iwego realizowania cel闚 spo貫cznych i gospodarczych Fundacja mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7

 

1. Fundacja mo瞠 tworzy oddzia造, zak豉dy, filie a tak瞠 przyst瘼owa do sp馧ek i fundacji.

2. Fundacja mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz.

 

8

 

Fundacja u篡wa piecz璚i okr庵貫j z napisem „Fundacji Stowarzyszenia Trze德o嗆 i Gospodarno嗆 pod wezwaniem Marka Aureliusza”.

 

9

 

Fundacja mo瞠 ustanawia odznaki, medale honorowe i przyznawa je wraz z innymi nagrodami i wyr騜nieniami osobom fizycznym i prawnym zas逝穎nym dla Fundacji.

 

II. CELE I ZASADY DZIAxNIA FUNDACJI

 

10

Celami Fundacji s:

1. stwarzanie warunk闚 dla zdobywania i poszerzania wiedzy, wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych przez osoby dotkni皻e alkoholizmem, ubogie,

2. wspierania dzia豉 na rzecz ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji,

3. wspierania rozwoju m這dzie篡 uzdolnionej artystycznie, w tym promowanie m這dych artyst闚,

4. promocja Miasta Stalowa Wola w kraju i za granic.

 

11

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i finansowanie:

     a) galerii i wystaw artystycznych w kraju i za granic,

     b) nagr鏚 literackich, artystycznych i stypendi闚 zwi您anych z celami Fundacji,

     c) konferencji i seminari闚, targ 闚 sztuki, imprez i konkurs闚 w kraju i za granic, przedstawie teatralnych i wyst瘼闚 artystycznych w innych      

         formach.

2. zak豉danie i wspieranie dom闚 dziecka oraz hospicj闚, a tak瞠 muze闚 i teatr闚,

3. finansowanie dzia豉lno軼i edukacyjnej i rekreacyjnej prowadzonej przez domu dziecka i szko造,

4. organizowanie i finansowanie bada medycznych, profilaktyki i diagnostyki medycznej, a tak瞠 zabieg闚 leczniczych i rehabilitacyjnych,

5. aktywizowanie ludzi nauki, kultury i sztuki s逝膨ce realizacji cel闚 Fundacji oraz organizowanie wok馧 nich ruchu spo貫cznego,

6. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osi庵ni耩 praktycznych s逝膨cych realizacji cel闚 statutowych,

7. wsp馧praca z instytucjami pa雟twowymi i organizacjami spo貫cznymi dzia豉j帷ymi w zakresie obj皻ym celami Fundacji oraz krajowymi i zagranicznymi galeriami, muzeami, teatrami, plac闚kami artystycznymi oraz szko豉mi i innymi plac闚kami o鈍iatowymi, a tak瞠 osobami fizycznym i wykazuj帷ymi zainteresowanie celami Fundacji.

 

12

 

Dla osi庵ni璚ia cel闚 Fundacja mo瞠 wspiera dzia豉lno嗆 innych os鏏 prawnych oraz os鏏 fizycznych, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 zbie積 z celami Fundacji.

 

III. MAJ﹗EK I DOCHODY FUNDACJI

 

13

 

Maj徠ek Fundacji stanowi Fundusz za這篡cielski w kwocie 3.000,-(trzy tysi帷e) z這tych, wymieniony w akcie jej ustanowienia, stanowi帷y wk豉d Fundatora oraz 鈔odki finansowe, nieruchomo軼i i ruchomo軼i nabyte lub uzyskane przez Fundacj w toku jej dzia豉nia.

Z Funduszu Za這篡cielskiego na dzia豉lno嗆 gospodarcz przeznacza si kwot 1.000,-(jeden tysi帷) z這tych.

 

14

Fundacja odpowiada za swoje zobowi您ania ca造m swoim maj徠kiem.

 

15

Dochody Fundacji pochodz w szczeg鏊no軼i z:

   - darowizn, spadk闚, zapis闚,

   - dotacji,

   - aukcji, zbi鏎ek, loterii i imprez publicznych,

   - dzia豉lno軼i gospodarczej prowadzonej przez Fundacj.

 

16

 

Dochody z dotacji, darowizn, spadk闚 i zapis闚 mog by u篡te na realizacj wszystkich cel闚 Fundacji, je瞠li ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

17

 

W przypadku powo豉nia Fundacji do dziedziczenia, Zarz康 sk豉da o鈍iadczenie o przyj璚iu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

18

 

Osoby fizyczne i prawne, kt鏎e dokonuj na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji (jednorazowej lub 陰cznej) w wysoko軼i co najmniej 10.000,-(dziesi耩 tysi璚y) z這tych lub o tej warto軼i, uzyskuj tytu Sponsora Fundacji, je瞠li wyra膨 takie 篡czenie.

 

19

 

Tytu Sponsora ma charakter osobisty.

  

IV. ORGANY I SPOS笅 ZORGANIZOWNIA FUNDACJI

 

20

Organami Fundacji s:

   - Rada Fundacji

   - Zarz康

 

21

 

1. Rad Fundacji i poszczeg鏊nych jej cz這nk闚 powo逝je i odwo逝je Fundator.

2. Rada Fundacji sk豉da si z co najmniej trzech os鏏.

3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

4. Do uprawnie Rady Fundacji nale篡:

     a) powo造wanie i odwo造wanie Zarz康u Fundacji i poszczeg鏊nych jego cz這nk闚,

     b) zatwierdzenie rocznych sprawozda zarz康u z dzia豉lno軼i Fundacji,

     c) nadz鏎 nad dzia豉niami Zarz康u Fundacji,

     d) Rada Fundacji sk豉da si z min trzech os鏏, w tym Przewodnicz帷ego Rady Fundacji, kt鏎y kieruje pracami Rady Fundacji.

     e) Uchwa造 Rady Fundacji podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.

 

22

 

1. Zarz康 Fundacji kieruje dzia豉lno軼i Fundacji, sprawuje zarz康 jej maj徠kiem oraz reprezentuje Fundacj na zewn徠rz sk豉daj帷 w jej imieniu o鈍iadczenia woli.

2. Zarz康 Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie do dnia 31 marca coroczne sprawozdanie.

3. Zarz康 sk豉da si z jednej do trzech os鏏, w tym Prezesa Fundacji.

4. W przypadku Zarz康u wi璚ej ni jednoosobowego zastosowanie maj nast瘼uj帷e regu造:

     a) uchwa造 Zarz康u podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚,

     b) w przypadku Zarz康u wieloosobowego prawo reprezentacji Fundacji i sk豉dania o鈍iadcze woli w jej imieniu przys逝guje dw鏔 cz這nkom Zarz康u 陰cznie.

 

23

 

Zabrania si Fundacji:

a) udzielania po篡czek lub zabezpieczania zobowi您a maj徠kiem Fundacji w stosunku do jej cz這nk闚, cz這nk闚 organ闚 lub pracownik闚 oraz os鏏, z kt鏎ymi pracownicy pozostaj w zwi您ku ma鹵e雟kim albo w stosunku pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo s zwi您ani z tytu逝 przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich maj徠ku na rzecz ich cz這nk闚, cz這nk闚 organ闚 lub pracownik闚 oraz ich os鏏 bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do os鏏 trzecich, w szczeg鏊no軼i je瞠li przekazanie to nast瘼uje bezp豉tnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania maj徠ku na rzecz cz這nk闚, cz這nk闚 organ闚 lub pracownik闚 oraz ich os鏏 bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do os鏏 trzecich chyba, 瞠 wykorzystanie bezpo鈔ednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o kt鏎ym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolentariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z p騧n. zm.),

d) zakupu na szczeg鏊nych zasadach towar闚 lub us逝g od podmiot闚, w kt鏎ych uczestnicz cz這nkowie Fundacji, cz這nkowie jej organ闚 lub pracownicy oraz ich os鏏 bliskich.

 

V. DZIAxLNO汎 GOSPODARCZA FUNDACJI

 

24

1. Zakres dzia豉lno軼i gospodarczej obejmuje:

     a) prowadzenie lokali gastronomicznych, klub闚, kawiarni, hoteli, dom闚 pomocy spo貫cznej, hospicj闚,

     b) produkcj i handel pami徠kami oraz artyku豉mi r瘯odzie豉 ludowego,

     c) us逝gi z zakresu turystyki i rekreacji,

     d) us逝gi konserwatorskie,

     e) dzia豉lno嗆 wydawnicz – w zakresie wydawnictw drukiem, audio, video oraz multimedialnych.

2. Dzia豉lno嗆 gospodarcza Fundacji mo瞠 by prowadzona przez wyodr瑿nione w tym celu jednostki (zak豉dy). Kierownik jednoosobowo kieruje zak豉dem ponosz帷 odpowiedzialno嗆 przed Zarz康em Fundacji. Zakres dzia豉nia zak豉du lub zakres uprawnie i obowi您k闚 kieruj帷ych zak豉dem okre郵a regulamin organizacyjny zak豉du ustalony przez Zarz康 Fundacji.

3. Dzia豉lno嗆 gospodarcza Fundacji mo瞠 by r闚nie realizowana poprzez uczestnictwo w sp馧kach prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w sp馧kach z udzia貫m podmiot闚 zagranicznych, na zasadach okre郵onych w stosownych przepisach.

4. W dziedzinach, w kt鏎ych jest to wymagane Fundacja prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz po uzyskaniu koncesji.

 

25

 

Fundacja prowadzi gospodark finansow i rachunkowo嗆 zgodnie z przepisami obowi您uj帷ymi osoby prawne.

  

VI. ZMIANA STATUTU

 

26

 

Zmiany statutu, r闚nie w zakresie celu Fundacji mo瞠 dokona Fundator lub osoba przez niego upowa積iona.

  

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

 

27

 

Dla efektywniejszego urzeczywistnienia swoich cel闚 Fundacja mo瞠 po陰czy si z inn Fundacj. Decyzj w tej sprawie podejmuje Fundator lub osoba przez niego wskazana.

 

28

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osi庵ni璚ia cel闚, dla kt鏎ych zosta豉 powo豉na lub wobec wyczerpania si jej 鈔odk闚 finansowych i maj徠ku.

 

29

 

Decyzj o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub osoba przez niego wskazana.

 

30

 

Maj徠ek pozosta造 po likwidacji Fundacji przeznacza si, z zastrze瞠niem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na stypendia oraz nagrody naukowe, literackie i artystyczne dla m這dzie篡.

 

31

 

Fundacja sk豉da w豉軼iwemu Ministrowi corocznie do 31 marca sprawozdanie ze swojej dzia豉lno軼i za rok ubieg造.

 

32

 

Statut wchodzi w 篡cie z dniem zarejestrowania Fundacji przez S康 Rejonowy w Rzeszowie.

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »